Στην πρόσληψη ενός Φύλακα Εργοταξίου και εκτελούμενων αρχαιολογικών  έργων στον Αρχαιολογικό Χώρο της Περραιβικής Τριπόλεως  θα προβεί η ΙΕ’  Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων Λάρισας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 χρονών και πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στα γραφεία της ΙΕ Εφορείας.

Προσοχή στην προθεσμία που ορίζεται σε 3 εργάσιμες ημέρες, από 29-4-2009 έως 4 -5- 2009.

Η διάρκεια ορίζεται σε 1150 ώρες και οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση θα υποβάλλουν και επικ. φωτ/φο τίτλων σπουδών -Πτυχίο ή Δίπλωμα ΙΕΚ Ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχ. Χώρων» και ελείψει αυτού, τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης-, επικ. φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ, Υπ. δήλωση για συμβάσεις εργασίας που είχε και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορεί να βοηθήσει την Υπηρεσία να προβεί στην πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού.