«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ.  ΔΟΛΙΧΗΣ» προϋπολογισμού δημοπράτησης 80.920,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 66.511.00 για αναθεώρηση 1.488,21 για Φ.Π.Α. 12.920,00€).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου την Τρίτη 29/09/2009 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί την Τρίτη 06/10/2009 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου.