Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε προκήρυξη για τη χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ, τέκνα κατά κύριο επάγγελμα γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων. Το ποσό υποτροφίας ανέρχεται σε 4.000 € και η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε 12 μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος θα εξακολουθεί να φοιτά κανονικά.

Προϋποθέσεις:

1. Ελληνική Εθνικότητα ή Ιθαγένεια

2. Τέκνα κατά κύριο επάγγελμα γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.

3. Τα φυσικά ή μη φυσικά πρόσωπα, στα τέκνα των οποίων χορηγούνται υποτροφίες πρέπει να είναι χαμηλού εισοδήματος και να έχουν γεωργικό εισόδημα τουλάχιστον 51%

4. Τα ως άνω φυσικά να είναι ασφαλισμένα στον ΟΓΑ

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον/ την φοιτητή/ φοιτήτρια

2. Πιστοποιητικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. στο οποίο θα αναγράφεται το έτος φοίτησης, η βαθμολογία και η σειρά εισαγωγής για τους πρωτοετείς ενώ για τους λοιπούς φοιτητές απαιτείται και αναλυτική βαθμολογία προηγούμενων ετών.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2009.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως (Σε περιπτώσεις πολύτεκνων θα συνοδεύεται και από επίσημο πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας -ΑΣΠΕ). Επίσης θα πρέπει να αναφέρονται όλα τα τέκνα, ανεξάρτητα εάν έχουν  δική τους οικογενειακή μερίδα.

5. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή για Παλινοστούντες Ποντίους ομογενείς.

6. Αποδεικτικό αναπηρίας για τον κάθε δηλούμενο ανάπηρο όταν συντρέχει περίπτωση.

7. Πιστοποιητικό ασφαλισμένου στον Ο.Γ.Α.

Το έντυπο της αίτησης και η προκήρυξη είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minagric.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στα κατά τόπους ΚΕΠ.

Κάθε υποψήφιος οφείλει να αποστείλει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνηση Εκπαίδευσης, Αχαρνών 2, Τ.Κ. 10176 Αθήνα, ταχυδρομικώς και με συστημένη επιστολή, εντός του χρονικού διαστήματος 28.9.2009 έως και 30.10.2009, την αίτηση και τα δικαιολογητικά.

Κατάταξη Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη) Δείτε εδώ την προκήρυξη