ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                            

ΝΟΜΟΣ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ

ΤΗΛ.24933 – 50416, 50400

FAX 24930-41121

Web: http://www.livadi.gr

e-mail: dimliv@otenet.gr

Λιβάδι, 23-12-2009

Αρ.  Πρωτ.: 23

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Λιβαδίου (Δ.Ε.Τ.Π.Α.Λ.) του Δήμου Λιβαδίου προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού κατά την περίοδο 2009-2010 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού θα προσλάβει προσωπικό, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ                       ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

Πτυχιούχοι  Φυσικής  Αγωγής.Η Μοριοποίηση  από το οργανωτικό  Πλαίσιο της ΓΕΝΙΚΗΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 22 Εβδομάδες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του  Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

Οι  ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να  υποβάλλουν  αίτηση  μέχρι και την Παρασκευή 8-1–2010 στα γραφεία του Δήμου Λιβαδίου.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  24933- 50416

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  :

α) Αίτηση.

β) Φωτοαντίγραφο  πτυχίου.

γ) Φωτοαντίγραφο ειδικότητας

γ) Φωτοαντίγραφο  ταυτότητας.

δ) Βιογραφικό  σημείωμα.

ε) Δήλωση Ν. 1599/86 ότι είναι άνεργος/η και ότι τα στοιχεία της αίτησης και του  βιογραφικού είναι αληθή.

Ο Δήμαρχος

Γαλάνης Γεώργιος