Δημος Λιβαδίου

Δημοσιεύονται, σήμερα 15 Απριλίου 2010, τα προσωρινά αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 460/2.3.2010 για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης.

πρακτικό.pdf

Καλούνται οι επιτυχόντες, αφού συμβουλευτούν το πρακτικό επιλογής, να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται βάσει της ανακοίνωσης, μέχρι την Παρασκευή 23 Απριλίου 2010.