ΠΡΑΞΗ 1η

Στη Δολίχη, στα γραφεία του πολιτιστικού συλλόγου «Η Τριπολίτιδα», σήμερα Παρασκευή 16 Απριλίου 2010 και ώρα 21:30, το νεοεκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου, έπειτα από προφορική πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος διοικητικού συμβούλου Τσακνάκη Ευαγγέλου, συνήλθε σε σώμα, προκειμένου να εκλεγεί ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο γενικός γραμματέας και ο ταμίας, βάσει του υπ’ αριθμ. 18 άρθρο του καταστατικού του συλλόγου.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απαρτία, αφού όλοι οι νεοεκλεγέντες σύμβουλοι ήταν παρόντες και στη συνέχεια ο πλειονοψηφήσας, που διηύθυνε αυτή την πρώτη συνεδρίαση, εισηγούμενος τα ανωτέρω, ζήτησε από τους συμβούλους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τα παραπάνω αξιώματα.

Για το αξίωμα του προέδρου, ενδιαφέρον εκδήλωσε ο Τσακνάκης Ευάγγελος.

Για το αξίωμα του αντιπροέδρου, ο Λιόλιος Θωμάς

Για το αξίωμα του γενικού γραμματέα, ο Τσακνάκης Απόστολος

Για το αξίωμα του ταμία, ο Κατσάρας Ιωάννης

Επειδή για κάθε αξίωμα εκδήλωσε ενδιαφέρον ένας μόνο υποψήφιος, αποφεύχθηκε η μυστική ψηφοφορία, όπως ορίζεται από το καταστατικό, και το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να επικυρώσει τις υποψηφιότητες, διαμορφώνοντας το διοικητικό συμβούλιο ως κάτωθι:

Πρόεδρος: Τσακνάκης Ευάγγελος

Αντιπρόεδρος: Λιόλιος Θωμάς

Γενικός Γραμματέας: Τσακνάκης Απόστολος

Ταμίας: Κατσάρας Ιωάννης

Μέλη Δ.Σ.: Θεοδωράκης Σταύρος, Λιόλιος Αθανάσιος, Λιόλιος Θεόφιλος

Βάσει του άρθρου 18 του καταστατικού του συλλόγου, το νέο Προεδρείο θα καλέσει το παλιό, μέσα σε χρονικό διάστημα το πολύ 15 ημερών, για να παραδώσει το Αρχείο και την Προεδρεία του Συλλόγου, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.