ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ                             
Λιβάδι, 3 Νοε 2010
Αρ. Πρωτ.: 2899

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Ο Δήμαρχος Λιβαδίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄)
  2. Την αριθ. 50/23-10-2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτή συνδυασμοί υποψηφίων για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010.

 Γνωστοποιούμε ότι

Για τις δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων για το Δήμο Ελασσόνας:

[…]  

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 7η Νοεμβρίου 2010 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 7:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την 5997/18-10-2010 απόφαση του Νομάρχη:

Δ.Κ. Λιβαδίου

93ο Εκλογικό Τμήμα  (Πολιτιστικό Κέντρο)  Από Α έως Γκαβοτάσιου Καλλιόπη

94ο Εκλογικό Τμήμα (Εξωραϊστικός Σύλλογος)  Από Γκατζούνη Άννα       έως Ζώτσικα Μαρία

95ο Εκλογικό Τμήμα (2ο Δημοτικό Σχολείο) Από Θάνου Ευτέρπη έως Κοκκινοπλίτης Στέφανος

96Ο Εκλογικό Τμήμα (Λύκειο Λιβαδίου) Από Κόλλια Αικατερίνη έως Μπαζούκης Χριστόφορος

97Ο Εκλογικό Τμήμα (1ο Δημοτικό Σχολείο) Από Μπάμπα Αικατερίνη έως Πάπας Κων/νος

98ο Εκλογικό Τμήμα (Ζάννειο Μορφ. Κέντρο) Από Παρτάλα Άννα έως  Τζημάλα Φιλή

99ο Εκλογικό Τμήμα (Γυμνάσιο) Από Τζημάλας Αθανάσιος έως  Τέλος Καταλόγου

Τ.Κ. Δολίχης

100ο Εκλογικό Τμήμα (Δημοτ. Σχολείο) Από Α έως Τέλος Καταλόγου

Οι έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου ανέρχονται σε 41.
Οι έδρες της Εκλογικής Περιφέρειες Λιβαδίου ανέρχονται σε 4.
Οι έδρες του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδίου ανέρχονται σε 5.
Οι έδρες του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Δολίχης ανέρχονται σε 3.

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του δήμου και των συνοικισμών αυτού.

Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ