Επειδή δεν επετεύχθη η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία, η ορισθείσα στις 31.12.2010 Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης «Η Τριπολίτιδα» θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα και μέρα, δηλ. την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2011, ώρα 18:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Δολίχης. Η δε λήψη των αποφάσεων θα είναι έγκυρη ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών (κεφ. Δ΄, άρθρο 16 καταστατικού).