Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την 17η Νοεμβρίου 2011
Αναδημοσίευση από: http://www.elassona.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Ελασσόνα 7-11-2011
6ης Οκτωβρίου 57
40200 Ελασσόνα

Ανοιχτή πρόσκληση συγκρότησης
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ελασσόνας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ’ αριθμό 59/30-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Να καταθέσουν εγγράφως τη βούλησή τους:

1. Οι εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας
• των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
• των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
• των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
• των ενώσεων και συλλόγων γονέων
• των αθλητικών, πολιτιστικών και γυναικείων συλλόγων και φορέων
• των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
• εκπροσώπων των τοπικών συμβουλίων νέων
• άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
• τους εργαζόμενους στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
2. Όσοι δημότες επιθυμούν να συμμετέχουν στο θεσμό.
Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δύο και μισό έτη, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.
Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δημότες υπερβαίνουν τον προβλεπόμενο από το νόμο αριθμό, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη διαδικασία ορισμού της εν λόγω επιτροπής.
Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που ορίζει ο Δήμαρχος με απόφασή του.
Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

1. Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συνβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
2. Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Δήμαρχο.
3. Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
4. Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Κ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι υποψηφιότητες των μελών υποβάλλονται εγγράφως μέχρι και την 17η Νοεμβρίου 2011 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημαρχείο του Δήμου Ελασσόνας.
Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία με σφραγίδα / ονοματεπώνυμο δημότη, τηλέφωνο, ταχ. διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αν υπάρχει).

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιοποιηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Ελασσόνας και θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ