ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 35.502/ 1 / 2012

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την ΔΕΥΤΕΡΑ 19/3/2012 έως και Τετάρτη  28/3/2012  και ώρα 15.00 μ.μ.

Το Δίκτυο «Περραιβία»
ανακοινώνει

την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Λάρισας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ που διανέμεται στα Γραφεία του δικαιούχου:

Α) ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ψηφιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος αρχειακού υλικού σωματείων της περιοχής (εφημερίδων, περιοδικών, φωτογραφιών κ.α.)

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΠΕ Ιστορίας/Αρχαιολογίας 2 ΑΤΟΜΑ, ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής 2 ΑΤΟΜΑ, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 2 ΑΤΟΜΑ, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 2 ΑΤΟΜΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Πέντε (5) Μήνες

Β) ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ηλεκτρονική καταγραφή για ανάδειξη των μνημείων – Δημιουργία ιστοσελίδας

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΠΕ Αρχαιολογίας 2 ΑΤΟΜΑ, ΤΕ Τοπογράφων 2 ΑΤΟΜΑ, ΤΕ ή ΔΕ Φωτογράφων 1 ΑΤΟΜΟ,  ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 2 ΑΤΟΜΑ, ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής (σχεδιαστών ιστοσελίδων) 1 ΑΤΟΜΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Πέντε (5) Μήνες

Γ) ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Νέοι – παράδοση & τέχνες

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΠΕ ή ΔΕ χοροδιδάσκαλος 3 ΑΤΟΜΑ, ΠΕ Φυσικής Αγωγής 1 ΑΤΟΜΟ, ΠΕ Καλλιτεχνικών 3 ΑΤΟΜΑ, ΠΕ Μουσικής/Θεάτρου 3 ΑΤΟΜΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Πέντε (5) Μήνες

Δ) ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ανάδειξη φυσικών μνημείων – διαμόρφωση χώρων – καλλιέργεια ντόπιων σπόρων – Ενίσχυση εθελοντισμού

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΠΕ Δασολόγων ή ΤΕ Δασοπόνων 2 ΑΤΟΜΑ, ΠΕ ή ΤΕ Περιβάλλοντος 2 ΑΤΟΜΑ, ΥΕ Εργατών 10 ΑΤΟΜΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Πέντε (5) Μήνες

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

– να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και

– να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, , στην διεύθυνση: ΧΡ. ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΑΡ. 1 (ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΕΝΟΛ ΑΕ), ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ:40200, κατά τις ώρες 09.00 -15.00 Δευτέρα –Παρασκευή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου ,στην παραπάνω διεύθυνση, απευθύνοντάς την στο Δίκτυο Περραιβία, υπόψιν κ. Σκριάπα Κων/νου (τηλ. Επικοινωνίας και Πληροφορίες κ. Μπόλη Μαγδαληνή : 2493024222, 2493025047). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για μία ή περισσότερες ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ , ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά μετά την τελευταία ανάρτηση του Δικαιούχου) και αρχίζει από την ΔΕΥΤΕΡΑ 19/3/2012 έως και Τετάρτη  28/3/2012  και ώρα 15.00 μ.μ..

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση (ΧΡ. ΒΑΧΟΔΗΜΟΥ 1-Κτίριο ΚΕΔΕ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ-Γραφεία ΑΕΝΟΛ Α.Ε.· β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.diktioelassonas.gr)· γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων  Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και επιπλέον διευκρινίσεις για απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)». 

Πρόσληψη 

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες, με έναρξη απασχόλησης, εντός 10 ημερών ,μετά την ολοκλήρωση έκδοσης των αποτελεσμάτων .

Η αμοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους, ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.

Οι Δικαιούχοι, εκτός από τα καταβαλλόμενα ποσά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή στα απασχολούμενα πρόσωπα.

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) των μισθωτών, στο σύνολό τους, καλύπτονται από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που καταρτίζεται με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄/15-3-2010) και του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α’/6-11-2001).

Η Αίτηση Συμμετοχής, οι οδηγίες συμπλήρωσης της Αίτησης και όλη η προκήρυξη των παραπάνω προσλήψεων, οι όροι ,η μοριοδότηση και η έκδοση των αποτελεσμάτων ,δίνονται στα Γραφεία του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»-ΕΛΑΣΣΟΝΑ (ΧΡ. ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ 1-ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΕΝΟΛ Α.Ε-Τηλέφ:24930-25047) και στις  ιστοσελίδες  www.diktioelassonas.gr  ,www.epanad.gov.gr,www.asep.gr