Το Δίκτυο  «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ζητά  Επιστημονικούς Συνεργάτες
Η Κοινωνία των Πολιτών διεκδικεί μια Ελλάδα
της προόδου και της Ανάπτυξης
 
Το Δίκτυο  «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»  , στα πλαίσια ανάπτυξης των Εθελοντικών δραστηριοτήτων του και της εξωστρέφειας που το χαρακτηρίζει  ,αναζητεί αμοιβόμενους  ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες και προχωρεί στη σύσταση επιστημονικών επιτροπών ,προκειμένου να επιτύχει την καλύτερη αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ,προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
Οι βασικοί Πυλώνες δράσης του Δικτύου είναι :Πολιτισμός, Περιβάλλον ,Κοινωνική Αλληλεγγύη ,Κοινωνική Οικονομία, Διακρατικές Συνεργασίες  και Αειφόρος Ανάπτυξη  .
 
Συνεργασία με την Επιστημονική Κοινότητα
Προκειμένου το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» να υλοποιήσει τους σοβαρούς και δύσκολους στόχους του ,ζητά τη συνεργασία έγκριτων επιστημόνων ,όπως οικονομολόγων, περιβαλλοντολόγων, δασολόγων, γεωπόνων, μηχανικών ,ειδικών Πληροφορικής ,επικοινωνιολόγων, κοινωνιολόγων ,ερευνητών , εκπαιδευτικών και γενικά κάθε είδους εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού , πάνω στη διαχείριση και  υλοποίηση προγραμμάτων ,προκειμένου να μελετά , να αναλύει ,να προτείνει λύσεις και να υποβάλει προτάσεις πάνω στα σύγχρονα προβλήματα , που αποτελούν μέρος του Εθελοντικού του έργου. Η γνώση  Ξένων Γλωσσών θεωρείται  απαραίτητη προϋπόθεση συνεργασίας με το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»