Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016 θα μπορούν οι παραγωγοί που είναι δικαιούχοι ενίσχυσης και υπέβαλαν φέτος δήλωση ΟΣΔΕ να καταθέσουν αίτημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ για διόρθωση των λαθών στις δηλώσεις τους, είτε αφορούν αιτήματα επιλεξιμότητας, άρσης επικάλυψης είτε διόρθωσης των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης μέσω διοικητικών πράξεων για όλα τα πεδία της αίτησης.

Όσοι είναι δικαιούχοι εξισωτικής αποζημίωσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Τα παραπάνω ορίζει εγκύκλιος του Οργανισμού Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ), καθώς πρόκειται για τη γνωστή κάθε χρόνο διαδικασία «απασφαλμάτωσης», ενώ αναφέρονται λεπτομερώς και το ποιες αλλαγές μπορούν να γίνουν και ποιες όχι στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

Επιτρεπόμενες διορθώσεις
Όπως ορίζει η εγκύκλιος, επιτρέπεται η διόρθωση σε λάθη αβλεψίας ή απροσεξίας, που αφορούν απλά γραφικά λάθη και παραλείψεις που διαπιστώνονται κατά τη βασική εξέταση της αίτησης όπως:
• Λάθη κωδικών δήμων – κοινοτήτων, κωδ. Περιφέρειας, κωδ. Περιφερειακής Ενότητας
• Λάθος τραπεζικού λογαριασμού
• Λάθος ΑΜΚΑ
• Λάθη ταυτότητας, ονοματεπώνυμο και. πατρώνυμο
• Λάθη στα στοιχεία κατοικίας του παραγωγού
• Λάθος ΔΟΥ
• Ενημέρωση της Ομάδας Παραγωγών
• Ενημέρωση των Μεταποιητικών Επιχειρήσεων
• Ενημέρωση του Αριθμού Ασφάλισης
• Ενημέρωση της Ημερομηνίας Ασφάλισης
• Ενημέρωση του Ασφαλιστικού Φορέα
• Ενημέρωση του Δασαρχείου
• Ενημέρωση της Διεύθυνσης Δασών
• Ενημέρωση της Ημερομηνίας γέννησης
• Λάθη αριθμητικά ή λογιστικά (π.χ. πρόσθεσης)
• Περιπτώσεις διόρθωσης/αλλαγής ΑΦΜ
• Ασυμβατότητες μεταξύ των δηλούμενων πληροφοριών που περιέχονται στο ίδιο έντυπο αίτησης
• Ενημέρωση στην οθόνη Δικαιολογητικά (υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών)
• Ενημέρωση των στοιχείων της Διαχείρισης Εγγράφων
• Ενημέρωση του Μέτρου 112, πεδίου «Συμμετέχετε σε πρόγραμμα νέων αγροτών στα πλαίσια του Καν (ΕΚ) 1257/1999;” (αριθμός απόφασης νέου αγρότη, ημερομηνία απόφασης νέου αγρότη)
• Ενημέρωση του Μέτρου 214 /Βιολογική κτηνοτροφία(καταχώρηση στα πεδία των ΜΜΖ)
• Τροποποίηση Αιτήματος Άμεσων Ενισχύσεων, Συνδεδεμένων Καθεστώτων (μόνο για αριθμό διατηρούμενων ζώων / ΜΜΖ)
Μη επιτρεπόμενες διορθώσεις
Δεν επιτρέπονται οι αλλαγές στα πεδία:
• Ενημέρωση του τρόπου πληρωμής ΕΛΓΑ
• Ενημέρωση του ποσοστού ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ 9 (+-20)
• Ενημέρωση των στοιχείων του οικονομικού διαχειριστή
• Στοιχεία της έδρας εκμετάλλευσης
• Προσθήκη / Αφαίρεση Αιτήματος Άμεσων Ενισχύσεων, Συνδεδεμένων Καθεστώτων
• Προσθήκη / Αφαίρεση Αιτήματος Συμμετοχής σε μέτρα/δράσεις (Με εξαίρεση την προσθήκη Αιτήματος Εξισωτικής Αποζημίωσης)
• Μεταβολές για προσθήκη εξισωτικής αποζημίωσης θα γίνονται δεκτές μόνο στην περίπτωση που ο παραγωγός έχει δηλωμένο μόνο ζωικό κεφάλαιο.

Πηγή: Ράδιο Ελασσόνα