ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Συλλόγου µε το όνομα «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΛΙΧΗΣ -Η ΤΡΙΠΟΛΙΤΙΔΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄.

ΙΔΡΥΣΗ – ΟΝΟΜΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ – ΕΔΡΑ

Άρθρο 1ο:

1) Ιδρύεται στη Δολίχη Ελασσόνας Σύλλογος µε το όνομα «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΛΙΧΗΣ –Η ΤΡΙΠΟΛΙΤΙ∆Α»

2) Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Δολίχη Ελασσόνας.

Άρθρο 2ο:

Οι σκοποί του Συλλόγου είναι:

1) Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των µελών του Συλλόγου και η δημιουργία αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης μεταξύ αυτών και των κατοίκων του χωριού.

2) Το ανέβασμα του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των µελών του Συλλόγου και των κατοίκων του χωριού µε:

i. Πνευματικές εκδηλώσεις

ii. Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις

iii. Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις

iv. Λαϊκές Παραδόσεις

3) Η διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, επίσης η καταβολή προσπαθειών και ενεργειών για την εκτέλεση έργων κοινής ωφελείας από τις αρχές ή οποιονδήποτε άλλον αρμόδιο.

4) Η συνεργασία με παρόμοια Σωματεία και Συλλόγους μέσα στα πλαίσια του άρθρου 4 του Καταστατικού.

Άρθρο 3ο:

Την επίτευξη των παραπάνω σκοπών θα επιδιώξει ο Σύλλογος µε την στενή συνεργασία των µελών του και ιδιαίτερα:

1. Δημιουργία βιβλιοθήκης, διαλέξεις, συνδιαλέξεις, συγκέντρωση λαογραφικών και εθνικών στοιχείων, συνεδρίων, συνεστιάσεων.

2. Εκθέσεις ζωγραφικής, βιβλίου, φωτογραφίας, προβολές, κινηματογραφικών ταινιών, θεατρικές παραστάσεις.

3. Διοργάνωση εκδρομών, αθλητικών εκδηλώσεων, μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων.

4. Με ανακοινώσεις από τον τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση.

5. Με την έκδοση εφημερίδων, περιοδικών και εντύπων, των οποίων το περιεχόμενο δεν θα είναι ασύμφωνο µε το καταστατικό αυτό, ή µε διατάξεις για τους Συλλόγους. Στην προκειμένη περίπτωση υπεύθυνο είναι το Δ.Σ. του Συλλόγου.

6. Με απόφαση του ∆.Σ. ο Σύλλογος μπορεί να θεσπίζει βραβεία χρηματικά και ηθικά καθώς και επαίνους σαν κίνητρα και σαν αναγνώριση για την προσπάθεια, έρευνα και επιστημονική προσφορά των µελών του.

Άρθρο 4ο:

Απαγορεύεται απόλυτα η εξάρτηση ή η σύνδεση του Συλλόγου µε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα ή οργάνωση, άμεσα ή έμμεσα, εμφανώς ή αφανώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΤΑ ΜΕΛΗ

Άρθρο 5ο:

Μέλος του Συλλόγου γράφεται όποιος έχει ρίζα από τη Δολίχη ή οποιοσδήποτε άλλος το επιθυμεί. Για να γίνει κάποιος µέλος του Συλλόγου πρέπει να έχει ηλικία 15 χρόνια συμπληρωμένα και άνω. Για να γίνει κάποιος µέλος του Συλλόγου πρέπει να ζητήσει τούτο προφορικά από το ∆.Σ. αφού βέβαια αποδέχεται το καταστατικό του Συλλόγου. Το ∆.Σ. αποφαίνεται εάν ο ζητών έχει τα απαραίτητα προσόντα, οπότε εγγράφεται εις το βιβλίο µελών. Ο ζητών μετά την υπογραφή του εις το βιβλίο αυτό είναι µέλος του Συλλόγου.

Εάν το ∆.Σ. απορρίψει την αίτησή του ο αιτών δικαιούται να προσφύγει µε γραπτή αίτηση στην Γενική Συνέλευση. Το ∆.Σ. έχει υποχρέωση να εισάγει την αίτηση αυτή για συζήτηση στην επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 6ο:

Κάθε ένας πουν θα γραφτεί σαν νέο µέλος είναι υποχρεωμένος να πληρώσει:

1. Το εφ’ άπαξ ποσόν εγγραφής (200) δρχ.

2. Την τριμηνιαία του συνδρομή (100) δρχ.

Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αυξομειωθούν µόνο µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 7ο:

Μέλος που καθυστερεί την συνδρομή του αδικαιολόγητα, παραπάνω από έξι μήνες, εάν δεν ανταποκριθεί στην ειδική γι’ αυτό πρόσκληση που θα λάβει από τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα διαγράφεται από το Μητρώο των µελών µε απόφαση του ∆.Σ.

Άρθρο 8ο:

Όλα τα µέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και απολαμβάνουν εξ ίσου όλα τα πλεονεκτήματα, που παρέχονται από τον Σύλλογο, εκτός από το δικαίωμα του εκλέγεσθαι που έχουν σύμφωνα µε τον Α.Κ. αυτοί που συμπλήρωσαν το 18ον έτος της ηλικίας τους.

Άρθρο 9ο:

Κάθε µέλος μπορεί να αποχωρήσει από τον Σύλλογο αφού όμως πρώτα εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα µε τους όρους 87 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 10ο:

Κάθε µέλος ανάλογα με τις δυνάμεις του έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται µε τους σκοπούς του Συλλόγου και να συμβάλλει με κάθε δύναμη στην πρόοδο και στις επιδιώξεις αυτού. Επίσης έχει καθήκον να παρευρίσκεται στις τακτικές και έκτακτες Συνελεύσεις. Κάθε μέλος που αναπτύσσει δράση αντίθετη ή επιζήμια προς τις επιδιώξεις ή τα συμφέροντα του Συλλόγου, διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. όμως η απόφαση αυτή πρέπει να επικυρωθεί από την άμεση προσεχή Γενική Συνέλευση. Μετά την επικύρωση αυτή το διαγραφόμενο μέλος μπορεί να ασκήσει την σύμφωνη με το άρθρο 88 Α.Κ. προσφυγή. Επίσης από τον Σύλλογο διαγράφονται όσα µέλη έχουν καταδικαστεί από ποινικό δικαστήριο πάλι σύμφωνα µε την παραπάνω διαδικασία.

Άρθρο 11ο:

Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλα τα µέλη. Δικαίωμα να εκλέγεσθαι έχουν όλοι όσοι ορίζονται από τις διατάξεις του Α.Κ. Όλα τα µέλη για να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματα πρέπει μέχρι την ημέρα των εκλογών να έχουν εκπληρώσει τις ταμιακές τους υποχρεώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 12ο:

Τα έσοδα του Συλλόγου προέρχονται:

1. από την «εφ’ άπαξ» εισφορά εγγραφής

2. από την τριμηνιαία εισφορά των µελών

3. από την εθελοντική εισφορά των µελών και των κατοίκων του χωριού

4. από διαφόρους επιχορηγήσεις και δωρεές

5. από τις εκδηλώσεις

6. έσοδα από εκδόσεις οι οποίες και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Συλλόγου

7. από κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη πηγή.

Η λογιστική περίοδος αρχίζει ταυτοχρόνως µε την ανάληψη των καθηκόντων του νέου ∆.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΟΡΓΑΝΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

Άρθρο 13ο:

Το κυρίαρχο όργανο της διοικήσεως του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα µέλη του ∆.Σ. κάθε δύο χρόνια καθώς και την εξελεγκτική επιτροπή.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού για την τροποποίηση του καταστατικού, ή για την διάλυση του Συλλόγου. Η Γ.Σ. εποπτεύει και εκλέγει τα υπόλοιπα όργανα διοικήσεως και μπορεί οποτεδήποτε να τα παύσει, εφ όσον διαπιστώσει παράβαση των καθηκόντων των ή ανικανότητα αυτών, για τη σωστή διαχείριση των υποθέσεων του Συλλόγου.

Άρθρο 14ο:

Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα μέλη του Συλλόγου τακτικά μεν 2 φορές το χρόνο, την 5η Αυγούστου και 26η Δεκεμβρίου, έκτακτα δε όταν το ∆.Σ. κρίνει τούτο αναγκαίο ή όταν το ζητήσει το 1/3 των ενεργών μελών του, με έγγραφη αίτηση στο ∆.Σ. Πάνω στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα τα συζητητέα θέματα.

Άρθρο 15ο:

Τα μέλη καλούνται σε Γενική Συνέλευση με την μέριμνα του ∆.Σ.. Το Δ.Σ. ανακοινώνει στα γραφεία του Συλλόγου και στα μέσα ενημέρωσης έγκαιρα με περιθώριο 15 ημερών την ημερομηνία και τόπο της Γ.Σ. Στην ανακοίνωση υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της συζήτησης. Απαγορεύεται η αναγραφή για συζήτηση θεμάτων πολιτικού, κομματικού ή άλλου χαρακτήρα που αντιβαίνει στο γράμμα και το πνεύμα του καταστατικού.

Άρθρο16ο:

Απαρτία θεωρείτε ότι επιτυγχάνεται όταν παρευρίσκονται τα 2/3 του όλου αριθμού των µελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν κατά την πρώτη αυτή Σύνοδο δεν επιτευχθεί απαρτία συνέρχεται στον ίδιο τόπο και µε τα ίδια θέματα για συζήτηση νέα Γ.Σ. μετά µία εβδομάδα. Στην δεύτερη Γ.Σ. η λήψη αποφάσεων είναι έγκυρη οποιοσδήποτε και εάν είναι ο αριθμός των παρόντων µελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή µε τις μισές συν µία ψήφους εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται διαφορετική πλειοψηφία σύμφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού.

Άρθρο 17ο:

Σε κάθε συζήτηση η Γ.Σ. εκλέγει πρόεδρο και γραμματέα ο οποίος τηρεί λεπτομερή πρακτικά της συνεδρίασης. Όταν πρόκειται για αρχαιρεσίες η ψηφοφορία διεξάγεται μυστική, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται µε αλφαβητική σειρά όσοι έχουν δικαίωμα να εκλεγούν και δήλωσαν εγγράφως τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες. Αυτές οι δηλώσεις πρέπει να πρωτοκολλούνται. Κάθε µέλος δικαιούται να ψηφίζει μέχρι και µε επτά (7) σταυρούς προτιμήσεως για τους υποψηφίους για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) σταυρούς για τους υποψηφίους της εξελεγκτικής επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας τίθεται κλήρος. Σε περίπτωση αποχωρήσεως για οποιονδήποτε λόγο, ενός η περισσότερων µελών του Δ.Σ. µέσα σε οκτώ (8) µέρες καταλαµβάνουν τις θέσεις τους οι πρώτοι επιλαχόντες κατά τις αρχαιρεσίες. Σε όλες τις άλλες τις περιπτώσεις η ψηφοφορία γίνεται µε ανάταση του χεριού, ποτέ όμως με βοή. Σε κάθε ψηφοφορία της Γ.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 98 του Α.Κ.

Άρθρο 18ο:

Ο Σύλλογος διοικείται από εφταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από την ταχτική Γ.Σ. του Δεκέμβρη. Μέσα σε 15 ημέρες από τις αρχαιρεσίες οι εκλεγόμενοι ύστερα από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντα συνέρχονται σε σώμα και µε μυστική μεταξύ των ψηφοφορία, εκλέγουν τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμεία. Το νέο Προεδρείο καλεί το παλιό μέσα διάστημα το πολύ 15 ημερών να παραδώσει το Αρχείο και την Προεδρία του Συλλόγου. Συντάσσεται και πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται και από τα δύο Προεδρεία, επίσης και από την νεοεκλεγείσα εξελεγκτική επιτροπή.

Άρθρο 19ο:

Το Δ.Σ. συνεδριάζει ταχτικά κάθε 2 μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσουν με έγγραφο τουλάχιστον 3 από τα µέλη του ή ο Πρόεδρος µόνος. Το Δ.Σ. θεωρείται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον 4 µέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλη του Δ.Σ. που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις αυτού, χάνουν το αξίωμα τους µε απόφαση του Δ.Σ. Μέλος του ∆.Σ. που σκέπτεται να παραιτηθεί υποβάλλει την παραίτησή του έγγραφα στο Δ.Σ. χάνει αμέσως το αξίωμά του, η δε παραίτησή του δεν ανακαλείται.

Άρθρο 20ο:

Ο Πρόεδρος διοικεί τον Σύλλογο, έχοντας σαν γνώμονα το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον κάθε Αρχής Ελληνικής η ξένης, όπως απέναντι οποιουδήποτε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συνυπογράφει µε τους παρόντες τα πρακτικά των συνεδριάσεων, επιβλέπει και μεριμνά για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., ελέγχει το Ταμείο μαζί µε τον Γενικό Γραμματέα, υπογράφει το διπλότυπο εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών. Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, όταν και ο δεύτερος απουσιάζει αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία σύμβουλο, όχι από τον Γενικό Γραμματέα ή τον Ταμία.

Άρθρο 21ο:

Ο Γενικός Γραμματέας διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Συλλόγου, διενεργεί εγγραφές νέων µελών, φυλάγει την σφραγίδα, τηρεί το Αρχείο, Πρωτόκολλο, Γενικό Μητρώο µελών, ελέγχει μαζί µε τον Πρόεδρο το Ταμείο και υπογράφει μαζί του εντάλματα πληρωμών. Όταν απουσιάζει ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται από το νεότερο Σύμβουλο.

Άρθρο 22ο:

Ο Ταμίας τηρεί το Ταμείο και υποχρεώνεται να καταθέσει εις το όνομα του Συλλόγου το πέρα από 3.000 δρχ. ποσό σε τράπεζα που θα επιλέξει το Δ.Σ. Ο Ταμίας ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές χρησιμοποιώντας διπλότυπα τα οποία υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματεύς (άρθρ. 20, 21 παρόντος). Επιμελείται προσωπικά τις εισπράξεις των συνδρομών, τηρεί τα λογιστικά βιβλία, φέρει ολόκληρη την ευθύνη για την τήρηση των χρημάτων και τις περιουσίας του Συλλόγου. Σε κάθε δεύτερη σύνοδο του Δ.Σ. λογοδοτεί για την ταμειακή κίνηση. Αν ο Ταμίας απουσιάζει αναπληρώνεται από Σύμβουλο που ορίζει το Δ.Σ.

Άρθρο 23ο:

Η Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από την Γ.Σ. του Δεκέμβρη μαζί µε το Δ.Σ., εποπτεύει και εκλέγει τις πράξεις του Δ.Σ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ελέγχει τα λογιστικά βιβλία στο τέλος κάθε διμήνου, τηρεί βιβλία πρακτικών, μέσα του δε, γράφει τα πορίσματα των ελέγχων που έκανε. Όλα αυτά τα πορίσματα διαβάζονται στη Γ.Σ. και αναπτύσσονται και προφορικά.

Άρθρο 24ο:

Το Δ.Σ., η εξελεγκτική επιτροπή ή µέλη αυτών, παύονται όσες φορές:

1. Παραμελούν την άρτια και ορθή διαχείριση των υποθέσεων του Συλλόγου.

2. Αποδειχθεί ότι είναι ανίκανα να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.

3. Προσπαθούν να μεταβάλλουν τους Σκοπούς του Συλλόγου ή προσπαθούν να αναμίξουν αυτόν σε συνεργασία µε µη παρεμφερή όργανα (αρθρ. 4)

4. Όσες φορές παραβαίνουν το Καταστατικό και τους Νόμους της Πολιτείας

5. Σε κάθε περίπτωση που κρίνει τούτο αναγκαίο η Γ.Σ.

Για την παύση των παραπάνω οργάνων αρμόδια είναι μόνον η Γ.Σ. η οποία συγκαλείται όταν το ζητήσει το 1/5 των µελών γραπτά. Το Δ.Σ. δεν μπορεί να αρνηθεί τη σύγκλιση της Γ.Σ. αυτής.

Όμως μιας τέτοιας αρμοδιότητος  Γ.Σ. για να είναι σε απαρτία πρέπει να συμμετέχουν τα 2/3 τω µελών της Γ.Σ.

Σε περίπτωση παύσης ολόκληρου Δ.Σ. γίνονται νέες αρχαιρεσίες µε τη μέριμνα του εις αποχώρηση Δ.Σ. και σε ημερομηνία που καθορίζεται από την Γ.Σ.

Όταν απομακρυνθούν Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γ.Γ. ή Ταμίας, τα υπόλοιπα µέλη αναπληρώνουν αυτόν µε εκλογές μεταξύ τους σε διάστημα 8 ημερών.

Όταν παυτεί η εξελεγκτική εκλέγεται άλλη από τη Γ.Σ., το ίδιο όταν παυτεί ένα µέλος της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ

Άρθρο 25ο:

Για την τροποποίηση του Καταστατικού καθώς και τη διάλυση του Συλλόγου αρμόδια είναι η Γ.Σ. στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να παρευρίσκονται τα 2/3 των µελών του Συλλόγου και η πλειοψηφία να ανέρχεται στα 3/4 των µελών (άρθρ. 99 Α.Κ.). Επίσης ο Σύλλογος διαλύεται και σε όσες περιπτώσεις προβλέπει το άρθρο 105 Α.Κ. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία αυτού καθώς και το Αρχείο περιέρχεται στην Κοινότητα Δολίχης.

Άρθρο 26ο:

Σύμφωνα µε το άρθρο 100 Α.Κ. για να αλλάξει το άρθρο µε τους Σκοπούς του Καταστατικού (άρθρο 2 παρόντος) πρέπει να συμφωνούν όλα τα µέλη του Συλλόγου.

Άρθρο 27ο:

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα ελαστική στρόγγυλου σχήματος, που φέρει κυκλικά τις λέξεις «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΛΙΧΗΣ» και στη μέση «Η ΤΡΙΠΟΛΙΤΙ∆Α».

Άρθρο 28ο:

Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από 28 άρθρα, που αναγνωρίσθηκε και συζητήθηκε κατά άρθρο και συνολικά στην πρώτη Συνέλευση των ιδρυτικών µελών του Συλλόγου, η οποία έγινε στη Δολίχη στις 24 Δεκέμβρη 1978, ημέρα Κυριακή και ώρα 5 µ.µ. στο Δηµοτικό Σχολείο Δολίχης Ελάσσονος, έγινε δεκτό και για την κύρωσή του υπογράφεται από όλους τους ιδρυτές.

Εν Δολίχη την 24 Δεκεμβρίου 1978

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

 1. Ηρακλής Θωμά Λιόλιος
 2. Αστέριος Θεο. Γκόκος
 3. Δημήτριος Βασ. Τσιόγκας
 4. Φώτιος Νικ. Μπαλανίκας
 5. Γεώργιος Αθαν. Παπακωνσταντίνου
 6. Αθανάσιος Θωµά Γκόγκος
 7. Αθανάσιος Θεοδ. Μαντζάρας
 8. Σωτήριος Νικ. Γκόγκος
 9. Κωνσταντίνος Αθαν. Λιόλιος
 10. Κωνσταντίνος Ιωαν. Γκόγκος
 11. Φώτιος Αθαν. Παπακωνσταντίνου
 12. Στέφανος Ευθυµ. Μαντζάρας
 13. Ελευθέριος Νικ. Τσακνάκης
 14. Παναγιώτης Αθαν. Τιγανής
 15. Νικόλαος Αντων. Γκόγκος
 16. Ανδρέας Νικ. Γκόγκος
 17. Αριστείδης Νικ. Γκόγκος
 18. Βασίλειος Θωμά Γκόγκος
 19. Αναστάσιος Ιωαν. Θεοδωράκης
 20. Στέφανος ∆ηµητρίου Γκόγκος
 21. Γρηγόριος Ελευθ. Γκόγκος
 22. Φώτιος Κων. Γκόγκος
 23. Αντώνιος Γεωργ. Θεοδωράκης
 24. Γεώργιος Φωτίου Γκόγκος
 25. Αριστείδης Ανδρέα Μπαλανίκα
 26. Παναγιώτης Κων. Καµαγιάννης
 27. Θωµάς Αθανασίου Λιόλιος
 28. Νικόλαος ∆ηµητρίου Τσακνάκης
 29. Πέτρος Ηλία Τσακνάκης
 30. Δημήτριος Αντωνίου Γκόγκος
 31. Γεώργιος Θεοδ. Μαντζάρας