Στο πλαίσιο των γενικών διατάξεων και της λειτουργίας του “Καλλικράτη”, ο κρατικός οργανισμός για τον εθελοντισμό “ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ” συνέστησε Παρατηρητήριο της Κοινωνίας Πολιτών, με στόχο την καταγραφή των θεσμικών και υποστηρικτικών δράσεων που σχετίζονται με τον Τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και προωθούνται από τα υπουργεία, τους δημόσιους φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το Παρατηρητήριο της Κοινωνίας Πολιτών δεν είναι σύλλογος, δεν είναι σωματείο, ούτε δίκτυο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών. Είναι μία σύμπραξη ενεργών πολιτών, μελών οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, που έχει στόχο να φέρει τη φωνή τους οργανωμένη και συντεταγμένη στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Αποτελείται από δέκα ομάδες εργασίας (Περιβάλλον, Πολιτισμός, Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Αλληλεγγύη κ.α.) και σ’ αυτό συμμετέχουν 150 εκπρόσωποι συλλόγων και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων από όλη την χώρα. Το “Πολιτιστικό Προξενείο” Ελασσόνας θα συμμετέχει με τον πρόεδρό του κ. Νικόλαο Γάτσα στην ομάδα εργασίας “Παιδεία και Διά Βίου Μάθηση”.

Το Παρατηρητήριο ήταν μία πρωτοβουλία των οργανώσεων που συμμετείχαν στα σεμινάρια για την Κοινωνική Οικονομία, όπου εκφράστηκε η επιθυμία για περισσότερη συμμετοχή, ενημέρωση και διαβούλευση. Συνέβαλε επίσης το γεγονός ότι ξεκίνησε τον προηγούμενο μήνα η διαβούλευση για το νέο θεσμικό πλαίσιο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) με την παρουσίαση του νομοσχεδίου που αφορά στη διαφάνεια και τον έλεγχο στις σχέσεις κράτους και Μ.Κ.Ο., μετά τη γενική κατακραυγή για διασπάθιση δημοσίου χρήματος από πολλές Μ.Κ.Ο. Επιπλέον, το ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο προβλέπουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαβούλευση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων, επιφυλάσσοντας στο παρατηρητήριο και θεσμικό ρόλο.

Βασικός σκοπός του παρατηρητηρίου είναι: Να αντιμετωπίσει το θεσμικό έλλειμμα της δημόσιας διαβούλευσης στη χώρα μας στις σχέσεις κράτους και οργανώσεων κοινωνίας πολιτών. Να καλύψει την ανάγκη και το κενό της εκπροσώπησης του χώρου σε όλα τα εθνικά και διεθνή κέντρα διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων. Να τοποθετηθεί, μπροστά στα μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος με την ενίσχυση των θεσμών αλληλεγγύης και  Κοινωνικής Οικονομίας. Να καταγράψει, να επεξεργαστεί και να διαδώσει τις καλές πρακτικές και το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ ενός συνολικού κοινωνικού δικτύου. Να εκπονήσει ένα ουσιαστικό στρατηγικό σχέδιο και πρόγραμμα κοινωνικής δικτύωσης με την συμμετοχή εκατοντάδων οργανώσεων Ο.Κ.Π. και Ο.Τ.Α. Να διεκδικεί το αυτονόητο δικαίωμα στη διαβούλευση όλων των ενεργών πολιτών το οποίο σε ένα μεγάλο βαθμό έχει θεσπίσει η Ε.Ε.

Το Παρατηρητήριο θα συνεδριάζει τακτικά ανά ομάδα εργασίας. Οι ομάδες θα συζητούν τα θέματα που τις αφορούν και θα διαχέουν την πληροφόρηση στις ενδιαφερόμενες οργανώσεις. Ο κατάλογος των συμμετεχόντων είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα του ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ http://www.ergopoliton.gr.