Χρόνια Πολλά    &
Χαρούμενο το 2012

Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης «Η Τριπολίτιδα»