ΠΡΑΞΗ 2η

Στη Δολίχη, στα γραφεία του πολιτιστικού συλλόγου «Η Τριπολίτιδα», σήμερα Κυριακή 25 Απριλίου 2010 και ώρα 19:30, το διοικητικό συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου, έπειτα από προφορική πρόσκληση του προέδρου Τσακνάκη Ευαγγέλου, συνήλθε σε σώμα, προκειμένου να αποφασίσει στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: «Προσανατολισμός νέου διοικητικού συμβουλίου».

Θέμα 2ο: «Άμεσες Ενέργειες».

Θέμα 3ο: «Εξουσιοδότηση διοικητικών συμβούλων για τραπεζικές συναλλαγές».

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών, ήταν παρόντα μέλη επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ               ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Τσακνάκης Ευάγγελος         ———————

Λιόλιος Θωμάς

Τσακνάκης Απόστολος

Κατσάρας Ιωάννης

Θεοδωράκης Σταύρος

Λιόλιος Αθανάσιος

Λιόλιος Θεόφιλος

Ο πρόεδρος του συλλόγου εισηγούμενος το πρώτο θέμα το ανέπτυξε ως κάτωθι:

«Κατόπιν της παράδοσης – παραλαβής, που έγινε την Τρίτη 20 Απριλίου 2010, συνεδριάζουμε σήμερα για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με την πορεία του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου, όπως και από το θέμα φαίνεται να προσανατολιστεί το Δ.Σ. σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Ένα συμβούλιο, λοιπόν, για να λειτουργήσει σαν συμβούλιο θα πρέπει να είναι ενεργά και δραστήρια όλα τα μέλη του. Και ένας σύλλογος για να λειτουργήσει, επίσης, θα πρέπει να συμμετέχουν όλα τα μέλη του στις δραστηριότητές του. Επιμένοντας στην άποψη αυτή, είναι απαραίτητο να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή όλων των μελών στις δραστηριότητες του συλλόγου.

Όπως γνωρίζετε, βάσει του καταστατικού, το ανώτερο διοικητικό όργανο του συλλόγου είναι η γενική συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του συλλόγου και στην οποία θα κληθούμε να  λογοδοτήσουμε. Έπειτα από την εκλογή μου ως Πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου, που για μένα είναι μεγάλη τιμή, θεώρησα ότι, στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του συλλόγου, πρέπει να ανατεθούν ορισμένα καθήκοντα, ξεχωριστά στα μέλη.

Προτείνω λοιπόν τα παρακάτω:

Χορευτικό συγκρότημα: Υπεύθυνος για το χορευτικό συγκρότημα να οριστεί ο Τσακνάκης Απόστολος, έχοντας κα τη διαχείριση των παραδοσιακών στολών που αποτελούν περιουσία του συλλόγου. Το νέο χορευτικό συγκρότημα θα δημιουργηθεί υπό την εποπτεία του συλλόγου κι έτσι θα λειτουργεί. Να γίνει άμεσα ολοκληρωμένη πρόταση στον δάσκαλο παραδοσιακών χορών για δημιουργία των τμημάτων, με την ευθύνη του Δ.Σ. και για την κατάρτιση του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες χορευτές με αυτόν τον τρόπο θα νιώθουν πιο κοντά στο σύλλογο. Στόχος να είναι η δημιουργία ενός δυνατού χορευτικού συγκροτήματος, που θα δίνει παραστάσεις σε διάφορους τόπους, ακόμη και στο εξωτερικό. Στις άμεσες ενέργειες επιβάλλεται η συγκέντρωση και ο έλεγχος της πληρότητας των στολών. Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε τα καθήκοντα του γραμματέα που είναι η τήρηση των πρακτικών, η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, οι εγγραφές νέων μελών, η φύλαξη της σφραγίδας, το αρχείο, το πρωτόκολλο και μαζί με τον πρόεδρο ελέγχει το ταμείο. Όταν απουσιάζει ο γραμματέας αναπληρώνεται από το νεότερο σύμβουλο, δηλ. από τον Σταύρο Θεοδωράκη (άρθρο 21).

Βιβλιοθήκη: Για την υπό επανίδρυση βιβλιοθήκη προτείνω να ασχοληθεί ο Τσακνάκης Απόστολος και ο πρόεδρος. Να γίνει καταγραφή των υπαρχόντων βιβλίων, ομαδοποίηση και ενέργειες για εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με νέα βιβλία. Όταν ολοκληρωθούν οι προαναφερόμενες ενέργειες, η βιβλιοθήκη να λειτουργεί στο χώρο των γραφείων του συλλόγου, να ασφαλίζονται τα ράφια της, κλειδί να κρατά ο γραμματέας και ο πρόεδρος και ο δανεισμός να γίνεται με την  καταβολή ενός συμβολικού ποσού, το οποίο θα επιστρέφεται ολόκληρο στον ενδιαφερόμενο με την επιστροφή του βιβλίου στη βιβλιοθήκη.

Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος: Ένα μνημείο που απαιτεί την προβολή του. Προτείνω, αφού θα έχουμε ένα αντικλείδι του ναού, το οποίο θα ζητήσουμε από την επιτροπή της εκκλησίας, να έχει ο γραμματέας και ο πρόεδρος την ευθύνη της προβολής και των ξεναγήσεων. Ο ναός να προβάλλεται πλέον σε συνδυασμό με το νέο πέτρινο πολιτιστικό κέντρο.

Λαογραφικό μουσείο: Ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος με τη στήριξη του πρώην προέδρου του Συλλόγου, Χρήστου Θεοδωράκη -ιδρυτικό μέλος του μουσείου που έδωσε την «ψυχή» του γι’ αυτό, να κρατά το κλειδί του μουσείου και να οριστεί υπεύθυνος. Ο ανωτέρω να είναι υπεύθυνος και για την φωτογραφική κάλυψη των εκδηλώσεων. Το λαογραφικό υλικό έχει καταγραφεί ως ένα μεγάλο ποσοστό και θα πρέπει να οργανωθεί ακόμη καλύτερα με την κατασκευή καλαίσθητων πινακίδων και ταμπελών με περιγραφή των εκθεμάτων. Να ειδοποιηθεί ο ηλεκτρολόγος για τη λειτουργία του ήδη υπάρχοντα συναγερμού και κλειδί του μουσείου να κρατά και ο πρόεδρος. Να τοποθετηθούν αριθμοί τηλεφώνου επικοινωνίας στην εξώπορτα του μουσείου, του Θεοδωράκη Σταύρου και του προέδρου.  Επίσης, το μουσείο, ως φορέας, δηλ. ο Σύλλογος στην ουσία αφού το μουσείο δεν έχει δική του διοίκηση, αποτελεί ιδρυτικό μέλος για την υπό σύσταση ενός δικτύου μουσείων σε πανθεσσαλικό επίπεδο.

Τομέας αιμοδοσίας: Να παραμείνει ο Τσιόγκας Θεόκλητος, αφού γνωρίζει το αντικείμενο και έχει πρόσβαση στο τμήμα της τράπεζας αίματος. Ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος είναι φοιτητής νοσηλευτικής, να γνωρίσει και να εξοικειωθεί με το αντικείμενο αυτό και να συνεργάζεται με τον Τσιόγκα Θεόκλητο. Σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνος θα είναι και ο πρόεδρος.

Δημόσιες σχέσεις: Τον τομέα των δημοσίων σχέσεων να καλύψει ο Κατσάρας Ιωάννης και ο Λιόλιος Θωμάς. Πρακτικά αυτό συμπεριλαμβάνει και την υποδοχή και εξυπηρέτηση των επισήμων καλεσμένων στις εκδηλώσεις. Ο αντιπρόεδρος, Λιόλιος Θωμάς, αντικαθιστά τον πρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας και του αντιπροέδρου αντικαθίσταται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία σύμβουλο, δηλ. τον Λιόλιο Αθανάσιο (άρθρο 20) Ο Λιόλιος Θωμάς να μπορεί να προβαίνει σε τραπεζικές συναλλαγές και άλλου είδους πληρωμές στην έδρα της εργασίας του, στην Ελασσόνα, όπως και ο Λιόλιος Αθανάσιος, όταν κωλύεται ο ταμίας. Ο ταμίας, Κατσάρας Ιωάννης, τηρεί το ταμείο και ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και υπογράφει τα διπλότυπα με τον πρόεδρο και τον γραμματέα. Επιμελείται τις εισπράξεις των συνδρομών, τηρεί τα λογιστικά βιβλία και φέρει ολόκληρη την ευθύνη για την τήρηση των χρημάτων και της περιουσίας του συλλόγου. Αν ο ταμίας απουσιάζει αναπληρώνεται από σύμβουλο που ορίζει το Δ.Σ.

Οικολογικά θέματα: Για τα οικολογικά θέματα προτείνεται ο Λιόλιος Αθανάσιος, ο οποίος θα είναι ο υπεύθυνος για δενδροφυτεύσεις και θα προΐσταται σε θέματα οικολογικού ενδιαφέροντος. Ο Λιόλιος Αθανάσιος, επίσης, να αντικαθιστά τον ταμία στις υποθέσεις τραπεζικών συναλλαγών ή πληρωμών, όταν ο πρώτος κωλύεται, όπως και ο Λιόλιος Θωμάς.

Αθλητικές δραστηριότητες: Για το Beach volley, για το αρχαίο ολυμπιακό άθλημα «Δόλιχος» που θα αναβιώσει και για κάθε είδους αθλητικές δραστηριότητες, προτείνω να εκπροσωπεί το σύλλογο ο Λιόλιος Θεόφιλος, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη οργάνωσης των παραπάνω δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με άλλα μέλη του συλλόγου που πιθανόν θα συμμετέχουν στην οργάνωση.

Παραδοσιακός οικισμός: Να ζητήσουμε εγγράφως από μηχανικό κ. Δριστέλα για έγγραφη ενημέρωση για την εξέλιξη του έργου.

Υπενθυμίζεται ότι η εξελεγκτική επιτροπή ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και στο τέλος κάθε διμήνου, έχει το δικαίωμα να ελέγχει τα λογιστικά βιβλία, ενώ τηρεί πρακτικό, που διαβάζεται στη γενική συνέλευση.

Ο Πρόεδρος διοικεί το σύλλογο, έχοντας σαν γνώμονα το καταστατικό του συλλόγου και τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων. Εκπροσωπεί το σύλλογο ενώπιο κάθε αρχής ελληνικής ή ξένης, όπως απέναντι σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και επιβλέπει και μεριμνά για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. (άρθρο 20) Εξυπακούεται ότι τα μέλη δεν είναι μόνα τους στις αρμοδιότητές που τους έχουν ανατεθεί, αλλά έχουν συμπαραστάτες και συνεργάτες όλα τα άλλα μέλη με επικεφαλής τον πρόεδρο.

Κύριο μέλημα του συλλόγου να είναι η σύσφιξη των σχέσεων των μελών του και η προσέγγιση της νεολαίας. Η εικόνα του να ισχυροποιηθεί αποκτώντας μεγαλύτερο κύρος. Οπωσδήποτε να είμαστε συνεχιστές του σημαντικού έργου του προηγούμενου συμβουλίου, αλλά να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και σε νέες εκδηλώσεις (καλλιτεχνικές και πνευματικές), σε εκπαιδευτικές εκδρομές, σε οικολογικά θέματα και στη συμμετοχή του συλλόγου σε εκδηλώσεις άλλων φορέων. Η συμμετοχή περισσότερων μελών είναι αναγκαία. Για παράδειγμα η Μίχου Γεωργία, σε συζήτηση που είχαμε, ήδη εκδήλωσε ενδιαφέρον για την καταγραφή παραδοσιακών συνταγών, τη δημοσίευσή τους στο διαδίκτυο και την έκθεση των παραδοσιακών εδεσμάτων σε κάποια εκδήλωση. Όπως, ενδιαφέρον εκδήλωσε και για το χορευτικό συγκρότημα. Ο Γκόγκος Άκης, επίσης, ενημέρωσε πως υπάρχει τρόπος να προσεγγίσουμε τον κ. Παντερμαλή, πρόεδρο του νέου μουσείου Ακρόπολης για να είναι ομιλητής στο 3ο Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις». Πρέπει να συμμετέχουν περισσότερα άτομα με νέες ιδέες και με προσωπικές τους ενέργειες.

Τέλος, οι αποφάσεις, όπως η απόφαση για τα θέματα αυτά, να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Δολίχης. Να δοθούν usernames και passwords σε όσα από τα μέλη του Δ.Σ. το επιθυμούν, προκειμένου να γράφουν στα νέα της ιστοσελίδας. Προτείνονται οι: Θεοδωράκης Σταύρος, Λιόλιος Θεόφιλος, Λιόλιος Θωμάς και Τσακνάκης Απόστολος. Στο διαδίκτυο επίσης, να είναι πάντοτε ενημερωμένη η οικονομική κατάσταση του συλλόγου.

Ευελπιστώ το διοικητικό μας συμβούλιο να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για τη λειτουργία του και για τις δραστηριότητές του.

Θέμα 2ο: «Άμεσες Ενέργειες».

Οι άμεσες ενέργειες για να προχωρήσουμε:

 • Αλλαγή κλειδαριών στα γραφεία του συλλόγου και του μουσείου. Όλα τα μέλη, συν ο πρόεδρος του αθλητικού συλλόγου, να έχουν αντικλείδι από τα γραφεία, ενώ από το μουσείο να έχει ο σύμβουλος, Σταύρος Θεοδωράκης και ο πρόεδρος.
 • Αγορά φωριαμού ή χρηματοκιβωτίου, όπου θα φυλάσσονται οι σφραγίδες, τα λογιστικά βιβλία, τα βιβλία πρακτικών και άλλα σημαντικά έγγραφα και αντικείμενα. Ασφάλεια στις βιβλιοθήκες.
 • Να ζητηθεί εγγράφως από τον πρόεδρο τοπικού συμβουλίου η διάθεση, της αποκλειστικής χρήσης από το σύλλογο, της αποθήκης, η οποία βρίσκεται στο ισόγειο του δημοτικού καταστήματος. Είναι απαραίτητη η εύρεση μιας αποθήκης για την τοποθέτηση αντικειμένων όπως τα ηχεία, η μικροφωνική, η ντουλάπα με τις παραδοσιακές στολές κλπ. Είναι ανάγκη επίσης η αποθήκη αυτή να είναι στην πλατεία για την εύκολη πρόσβαση στα αποθηκευμένα υλικά.
 • Καθαρισμός γραφείων. Απομάκρυνση όλων των αντικειμένων, απολύμανση και επανατοποθέτηση.
 • Σύνταξη εγγράφου, το οποίο θα αποσταλεί σε φορείς και συλλόγους που θα γνωστοποιεί την ανάληψη καθηκόντων του νέου Δ.Σ.
 • Για το 3ο φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις» που θα λάβει χώρα το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου 2010:
  • Να συνταχθούν και να αποσταλούν προσκλήσεις στους ομιλητές. Ο κ. Σπύρος Κουγιουμτζόγλου της 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων να είναι ο ένας που θα μιλήσει για τις αρχαιότητες της περιοχής και για την πορεία ανασκαφών στο Καστρί. Ο δεύτερος ομιλητής να είναι ο κ. Παντερμαλής, πρόεδρος νέου μουσείου Ακρόπολης και η κ. Μπάτζιου της ΙΕ Εφορείας Κλασικών Αρχαιοτήτων. Να επιδοθεί πρόσκληση, μέσω της Φωτεινής που κατάγεται από τη Δολίχη και συνεργάζεται με τον κ. Παντερμαλή στις ανασκαφές του Δίον. Όπως ενημερωθήκαμε από τον Γκόγκο Άκη, ο κ. Παντερμαλής θα μεταβεί στο Δίον το Σαββατοκύριακο 1-2 Μαϊου κι εκεί θα του επιδοθεί η πρόσκληση. Να επιδώσουμε στην κ. Μπάτζιου πρόσκληση για ομιλία στο Φεστιβάλ, στην υπηρεσία της οποίας θα μεταβούμε, οπωσδήποτε, είτε να την καλέσουμε ως ομιλήτρια είτε απλά για να παρευρεθεί στην εκδήλωση, αφού ορίσουμε μία επιτροπή η οποία θα μεταβεί στο γραφείο της.
  • Σύνταξη αίτησης για χρηματοδότηση. Στη συνέχεια η επιτροπή να μεταβεί στην Έπαρχο Ελασσόνας και να υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση του 3ου Φεστιβάλ από τη Νομαρχία Λάρισας, σε συνεννόηση με το Δήμο Λιβαδίου.
  • Έπειτα, να συναχθεί κατάσταση προσκεκλημένων για το Φεστιβάλ, η οποία θα επιδοθεί στους βουλευτές του νομού, κατά προτίμηση αυτοπροσώπως από επιτροπή. Μαζί με την πρόσκληση για το Φεστιβάλ να επιδοθεί και το έγγραφο που θα συντάξουμε, το οποίο θα αναφέρεται στο απαράδεκτο της κατάστασης περί της μη ύπαρξης γρήγορου ίντερνετ (ADSL) στη Δολίχη.
  • Καθορισμός ορχήστρας και μικροφωνικής, την οποία πληρώνει ο Δήμος, για το πανηγύρι 5-6 Αυγούστου. Να ζητήσουμε προσφορές και να αποφασίσουμε σχετικά.
  • Στην επόμενη συνεδρίαση να γίνει προγραμματισμός των εκδηλώσεων του καλοκαιριού, καθώς και λήψη ειδικότερων αποφάσεων για τις επικείμενες εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα, ειδικά για αυτές που θα γίνουν αμεσότερα, όπως το φεστιβάλ.»

Έπειτα από την εισήγηση του προέδρου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, μετά από διαλογική συζήτηση, αποδέχονται την ανάληψη των καθηκόντων σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου και ομόφωνα αποφασίζουν να γίνουν οι άμεσες ενέργειες, όπως παραπάνω. Η επιτροπή για την μετάβαση στο γραφείο της ΙΕ Εφορείας Κλασικών Αρχαιοτήτων  και για τη διεκπαιρέωση των άμεσων υποθέσεων να απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα.

Θέμα 3ο: «Εξουσιοδότηση διοικητικών συμβούλων για τραπεζικές συναλλαγές».

Το διοικητικό συμβούλιο αφού συζήτησε το παραπάνω θέμα, ομόφωνα αποφάσισε στις τραπεζικές συναλλαγές, σε οποιαδήποτε υποκατάστημα οποιασδήποτε τράπεζας, να εξουσιοδοτήσει τον ταμία –Κατσάρα Αθ. Ιωάννη, τον πρόεδρο –Τσακνάκης Β. Ευάγγελο, τον αντιπρόεδρο –Λιόλιο Π. Θωμά και το διοικητικό σύμβουλο –Λιόλιο Κ. Αθανάσιο, δίνοντας τη δυνατότητα στον καθένα να προβαίνει σε τραπεζικές συναλλαγές, με ή χωρίς την ταυτόχρονη παρουσία των άλλων μελών.

Ο Πρόεδρος                                  Τα μέλη